top of page

JÄSENSOPIMUS

INTERNATIONAL MUAY BORAN ACADEMY FINLAND RY - SOPIMUSEHDOT

Tutustuthan huolellisesti jäsensopimuksen ehtoihin.

Maksamalla jäsenmaksun hyväksyt ehdot.

OSAPUOLET

1. Jäsensopimuksen osapuolina ovat International Muay Boran  Academy Finland ry (myöhemmin IMBA) ja sopimuksen tilaaja (myöhemmin Jäsen). Lisäksi sopimuksen osapuolina voivat olla myös Maksaja sekä Jäsenen Huoltaja.

2. Jäsen on aina yksityishenkilö. Jäsensopimuksen allekirjoittaa  Jäsen. Jos Jäsen on alle 18-vuotias, on sopimuksen  allekirjoittajana Jäsenen Huoltaja.

3. Sopimuksen Maksaja voi olla eri kuin Jäsen tai Huoltaja (esimerkiksi toinen vanhempi tai yritys tai yhteisö). Jos Jäsen on alle 18-vuotias, Maksajan täytyy olla eri kuin Jäsen  (esimerkiksi Huoltaja). Maksajan ei tarvitse olla IMBA:n Jäsen.

4. Alle 18-vuotiaan Jäsensopimuksen voi tehdä vain täysi ikäinen.

VOIMASSAOLO

5. Jäsensopimus on voimassa määräaikaisesti aina kulloisenkin valitun jäsenmaksumallin mukaisesti. Käyttäjä voi valita Jäsensopimuksen uusiutuvaksi automaattisesti seuran sovelluksessa (poislukien sarjaliput jotka ovat aina kertamaksullisia ja voimassa sarjalipussa ilmoitetun määräajan).

6. Jäsensopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä jolloin jäsenmaksu on maksettu.

7. Jäsensopimukseen merkityllä Jäsenellä on harjoitteluoikeus  IMBA:ssa sopimuksen voimassaoloaikana.

8. IMBA:lla on oikeus veloittaa Maksajalta hinnaston mukainen  harjoittelumaksu sopimuksen voimassaoloaikana.

9. Jäsen ei voi muuttaa sopimustaan kesken maksuvälin.

IRTISANOMINEN

10. Voimassaolevan Jäsensopimuksen irtisanomisaika on sopimukseen merkitystä vähimmäisajasta jäljellä oleva aika siten, että Jäsensopimus päättyy vähimmäisajan kuluttua aloituspäivästä. Esimerkiksi jos 6kk Jäsensopimus on tehty tammikuussa ja se irtisanotaan maaliskuussa, Jäsensopimuksen voimassaolo jatkuu heinäkuuhun asti siihen päivään, kunnes on kulunut kuusi kuukautta Jäsensopimuksen voimaantulopäivästä. Jo veloitettuja Jäsenmaksuja ei palauteta. Liikuntaseteleillä maksettaessa jäsensopimus tulee irtisanoa lisäksi ennen seuraavan maksuvälin laskun saapumista.

11. Jäsensopimuksia ei voi irtisanoa päättymään kesken vähimmäisajan.

12. Irtisanomisilmoitus on tehtävä seuran sovelluksessa/palvelussa tai kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen talous@imbafinland.com. Irtisanomisilmoituksen  voi tehdä Jäsen tai Huoltaja tai Maksaja tai IMBA. Alle 18-vuotias Jäsen ei voi itse irtisanoa Jäsensopimusta.

13. Irtisanomisaika alkaa, kun IMBA on saanut  irtisanomisilmoituksen.

14. Jäsen tai Maksaja tai Huoltaja ei voi irtisanoa  Jäsensopimusta siten, että voimassaolo päättyisi ennen  vähimmäisajan päättymistä.

15. IMBA voi purkaa Jäsensopimuksen, jos Jäsen tai Maksaja tai  Huoltaja rikkoo Jäsensopimuksen sopimusehtoja. Tällöin  Jäsensopimukseen liittyvä harjoitteluoikeus IMBA:ssa lakkaa  välittömästi. Jäsensopimus on kuitenkin silloin edelleen  voimassa, kunnes tässä Jäsensopimuksessa kuvatut Jäsenen tai  Huoltajan tai Maksajan velvoitteet (esim. puuttuvat maksut) on  hoidettu.

 

VAKUUTUS

16. Jäsensopimus ei sisällä vakuutusta. Jokainen Jäsen/Huoltaja vastaa omista vakuutuksiin liittyvistä asioista. International  Muay Boran Academy Finland ry ei ole vakuuttanut Jäseniä.  Jäsen suorittaa harjoituksissa opettajan antamat ohjeet omaa  harkintakykyä käyttäen ja tekee ne harjoitteet, jotka omasta  mielestään kykenee suorittamaan. 

 

HINNAT

17. Hinnat ja alennukset ovat voimassa koko määräaikaisen  jakson ajan sen hinnaston mukaisina, joka on voimassa  sopimuksen voimaantulopäivänä. Määräaikaisissa sopimuksissa  hinta on sama koko määräaikaisuuden aikana.

18. Aloitusjakson jälkeen hinnat ja alennukset ovat kulloinkin  voimassaolevan hinnaston mukaiset.

19. IMBA:lla on oikeus muuttaa hintojaan ilmoittamalla siitä  viimeistään kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa.  Jäsen, joka irtisanoo Jäsensopimuksensa hinnankorotuksen  takia, on suojattu hinnankorotusta vastaan irtisanomisjakson  aikana.

VELOITUKSET (liikuntasetelien laskutus)

20. Kaikki IMBA:lta saapuvat laskut tulevat Holvi Oy:ltä, joka  hoitaa IMBA:n laskutuksen. Jos laskussa on virhe, on siitä  ilmoitettava IMBA:lle.

21. Kaikki veloitukset tehdään ensisijaisesti seuran käytössä olevan sovelluksen/palvelun kautta. Veloitukset tapahtuvat maksukortilta, jonka tiedot jäsen syöttää sovellukseen/palveluun jäsensopimusta tilatessaan. Ainoastaan liikuntaseteleillä maksettaessa veloitus tehdään sähköpostilaskulla.  Jos Maksaja haluaa laskutuksen muulla tavoin kuin sähköpostilla, veloitetaan kustakin laskusta kulloinkin voimassa  olevan hinnaston mukainen laskutuslisä.

22. Liikuntaseteleiden laskutuksen  eräpäivävaihtoehdot ovat kalenterikuukauden 5. tai 20. päivä.  Muutoin kuin liikuntaseteleillä maksettaessa jäsenmaksu veloitetaan kortilta jakson alkaessa.

23. Jäsensopimuksen maksuehto on kertamaksu.

24. Ensimmäinen veloitus tapahtuu Jäsensopimuksen  voimaantulopäivästä lukien kuluvan tai seuraavan kuukauden  aikana, koska kalenterikuukauden lopussa voimaantuleva  Jäsensopimus ei välttämättä ehdi seuraavan kuukauden  laskutukseen. Ensimmäinen veloitus sisältää kaikki maksut  Jäsensopimuksen voimaantulopäivästä alkaen.

25. Poikkeavat aikajaksot sopimuskauden alussa tai lopussa  veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti  kuukausihinta jaettuna ajanjaksolla viikkoperusteisesti.

MYÖHÄSTYNEET LASKUT / MYÖHÄSSÄ MAKSETUT LASKUT

26. Myöhästyneestä maksusta IMBA lähettää Maksajalle yhden  (1) maksumuistutuksen sähköpostitse, johon lisätään kulloinkin  voimassaolevat käsittely- ja huomautuskulut. Jos lasku on  huomautuksen jälkeen edelleen maksamatta, saatava siirretään  perittäväksi perintäyhtiölle. Kun saatava on siirretty perintään,  on IMBA:lla oikeus keskeyttää Jäsenen harjoitteluoikeus  välittömästi. Jäsensopimus on silti edelleen voimassa, kunnes  Jäsenen tai Huoltajan tai Maksajan velvoitteet on hoidettu.  Harjoitteluoikeus IMBA:ssa jatkuu, kun Jäsen tai Huoltaja tai  Maksaja on maksanut erääntyneet saatavat perintäkuluineen.​

27. Mikäli Jäsen tai Maksaja tai Huoltaja haluaa purkaa  sopimuksen kesken aloitusjakson IMBA:sta riippumattomista  syistä, hänen tulee suorittaa aloitusjakson jäljellä olevat maksut  IMBA:lle. Ennakkoon maksettuja aloitusjaksoa koskevia  maksuja ei hyvitetä takaisin.

28. Mikäli kuukausimaksu jää suorittamatta tai Jäsen tai  Maksaja tai Huoltaja ilman painavaa ja hyväksyttävää syytä laiminlyö maksun suorittamisen, on IMBA:lla oikeus purkaa  tämä sopimus, ja samalla myös harjoitteluoikeus, heti  päättyväksi ja periä jäljellä olevat sopimuksen mukaiset  kuukausierät kertasuorituksena korkolain mukaisine  korkoineen ja perimiskuluineen Jäseneltä tai Huoltajalta tai  Maksajalta.

LIIKUNTASETELIT

29. Liikuntaseteleillä voi maksaa jäsenmaksun etukäteen. Fyysiset liikuntasetelit on toimitettava IMBA:lle  viimeistään kuluvan kuukauden 10. päivä, jos halutaan maksaa  seuraavien kuukausien veloituksia. Liikuntaseteleiden  vastaanottamisesta peritään kulloinkin voimassaoleva  käsittelymaksu.

30. Liikuntaseteleillä maksettuja maksuja ei palauteta.

VERKKOMAKSUT

31. IMBA käyttää verkkomaksuja ensisijaisena  jäsenmaksumuotona, jotta maksuliikenne olisi sekä Maksajalle että  IMBA:lle mahdollisimman automaattista, edullista ja  ympäristöystävällistä.

32. Liikuntaseteleiden tapauksessa Maksaja hyväksyy, että IMBA:n laskut lähetetään suoraan Maksajan sähköpostiin viestin liitteenä. IMBA:lla ei ole velvollisuutta toimittaa sähköpostilaskua missään muussa  muodossa.

33. Liikuntaseteleiden Maksaja sitoutuu maksamaan sähköpostilaskun viimeistään  eräpäivänä.

34. Jäsensopimuksessa täytyy ilmoittaa Maksajan tiedot ja  laskutussähköposti.

35. Maksaja vastaa hänelle saapuneen laskun käsittelystä. IMBA  vastaa laskun sisällön oikeellisuudesta ja laskun  aiheellisuudesta.

36. Jos Jäsensopimuksen Maksaja tai hänen tiedot muuttuvat,  Jäsenen tulee toimittaa uudet tiedot sähköpostitse  osoitteeseen talous@imbafinland.com.

37. Jos Jäsen haluaa irtisanoa Jäsensopimuksen,  irtisanomisilmoitus tulee toimittaa IRTISANOMINEN-kohdan  mukaisesti.

ASIAKASTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

38. Asiakastietojen säilyttämisestä on IMBA:lla erillinen  henkilötietorekisteriseloste.

YLEISET SOPIMUSEHDOT (IMBA)

39. Huoltaa välineet, laitteet ja varusteet taatakseen toiminnan  laadun ja turvallisuuden.

40. Voi sulkea harjoittelusalin koulujen lomien, pyhäpäivien,  kesäjakson ja virallisten vapaapäivien yhteydessä. 41. On oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen IMBA:sta  riippumattoman esteen seurauksena (esim. vesivahinko,  työtaistelutoimenpide tai muu sen kaltainen este, jonka  seurauksena palveluja ei voida tarjota). IMBA:lla on myös  oikeus rajoittaa IMBA:n tilojen käyttämistä joko kokonaan tai  osittain välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden ajaksi.

41. Pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia  harjoitusten sisältöön ja viikoittaisten tuntien ja harjoitusten määrään sekä  IMBA:n tilojen aukioloaikoihin.

42. Pidättää itsellään oikeuden rajoittaa osallistujamäärää  IMBA:n tiloihin.

43.  Ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista,  jotka aiheutuvat Jäsenille tai Jäsenten vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle IMBA:n tiloissa tai IMBA:n  tiloihin yhteydessä olevissa tiloissa/alueilla (esim. parkkihalli),  paitsi jos vahinko voidaan kiistatta osoittaa aiheutuneen  IMBA:n laiminlyönnin johdosta.

44. Pyrkii doping-vapaaseen ympäristöön ja toimintaan.

 

45. Edellyttää turvallisuussyistä vanhempien huolehtivan, että  lapset pysyvät heille varatuissa tiloissa.

46. Pidättää itsellään oikeuden purkaa Jäsensopimus  välittömästi, jos Jäsen esiintyy päihtyneenä, jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy  hyvän tavan vastaisesti, esim. tappelemalla kadulla tai jos  käytöksen katsotaan olevan IMBA-salin ilmapiiriin sopimatonta.

YLEISET SOPIMUSEHDOT (JÄSEN)

47. Jäsen on vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei  harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu Jäsenen  omalla vastuulla. Jos oppilas joutuu pitämään sairaudesta  johtuen yli kuukauden taukoa harjoittelusta, saa  Jäsensopimuksen tauolle toimittamalla IMBA:lle  lääkärintodistuksen. Sairaudesta tulee ilmoittaa välittömästi.

48. Jäsenen tullessa raskaaksi, voi sopimuksen purkaa omalla  ilmoituksella.

49. Jäsen pyrkii omalla panoksellaan vaikuttamaan salin  viihtyvyyteen sekä siisteyteen sekä noudattamaan IMBA:n salin  välineiden, laitteiden tai varusteiden käyttöä koskevia ohjeita.

50. Jäsensopimus on henkilökohtainen, ja vain henkilö voi olla  IMBA:n Jäsen.

51. Jäsensopimukseen merkityllä Jäsenellä on harjoitteluoikeus,  jota ei voi siirtää toiselle.

52. Jäsen ei saa käyttäytymisellään häiritä muita Jäseniä tai  henkilökuntaa.

53. Jäsen on aina henkilökohtaisesti vastuussa maksuista,  vaikka maksaja olisi eri kuin Jäsen, esimerkiksi yritys tai yhteisö.  Jos Jäsen on alle 18-vuotias, Huoltaja on vastuussa Jäsenen  maksuista. Jäsen, jonka Maksajana on yritys tai yhteisö, on itse  100% vastuussa maksuista työnantajan liikuntaedun  muuttuessa tai poistuessa kokonaan.

54. Jäsen ymmärtää, että hän ei voi vaatia hyvitystä  harjoitusmaksulleen eikä irtisanoa sopimustaan, jos IMBA  joutuu hetkellisesti osittain tai kokonaan sulkemaan IMBA:n  salin ja keskeyttämään palvelujen tarjoamisen siitä  riippumattoman esteen tai välttämättömien huolto- yms.  toimenpiteiden takia.

55. Noudattaa IMBA:n Jäsenen-oppaassa annettuja ohjeita.

56. Sitoutuu ilmoittamaan Jäsensopimukseen liittyvien henkilö yms. tietojen muutoksista.

57. IMBA ei ole vastuussa Jäsenen loukkaantumisesta,  omaisuuden vahingosta tai Jäsenen menetetystä  omaisuudesta, jos vahinko tai menetys ei ole aiheutunut  IMBA:n vakavasta huolimattomuudesta. Jäsen ei saa säilyttää  mitään henkilökohtaista omaisuuttaan IMBA:n tiloissa.

58. IMBA ei ole velvollinen säilyttämään IMBA:n salilta  löytyneitä henkilökohtaisia tavaroita (löytötavaroita).

Jäsenyyden tauotus tapaturman sattuessa

Jäsenyyden voi tarvittaessa tauottaa tapaturman sattuessa ilmoittamalla asiasta International Muay Boran Academy Finland ry:n hallitukselle  sähköpostitse tai kirjallisesti. Ilmoitukseen tulee liittää terveydenhuollon ammattilaisen (esim. lääkärin, fysioterapeutin, kiropraktikon) todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto (tärkeää: älä koskaan liitä asiakirjoja, jotka sisältävät arkaluontoisia tietoja).

 

Tauotus tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään kahden (2) viikon pituista jaksoa.

Jäsenyytesi aktivoituu uudelleen automaattisesti ensimmäisenä päivänä tauotusjakson jälkeen. 

Tauotus pidentää sopimuksen kestoa tauotusjakson pituuden verran.

MUUTA

IMBA varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen  ehtoja ilmoittamalla siitä Internet-sivuillaan tai ilmoitustaululla tai muulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Tästä sopimuksesta  johtuvat riitaisuudet pyritään käsittelemään paikallisesti, mutta  lopulta Pirkanmaan Käräjäoikeudessa

bottom of page